Fiamme tra i cumuli di rifiuti e materiale di risulta proveniente dai lavori di riqualificazione